Wednesday

97

Thursday

100

Friday

89

Saturday

79