Ontario. It borders on Lakes Superior, Huron, Erie and Ontario.